Big hero image

Algemene voorwaarden

Van Triest Logistiek B.V. hanteert voor haar verschillende werkmaatschappijen algemene voorwaarden.

Tank Cleaning Tiel B.V.

Voor de algemene voorwaarden van de Tank Cleaning Tiel B.V. volgen wij de voorwaarden opgesteld door ATCN.

Op alle rechtsverhoudingen zijn de ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van toepassing. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking en een exclusieve forumkeuze voor de Rechtbank Rotterdam opgenomen. De voorwaarden zijn in te zien via onderstaande link en worden op verzoek kostenloos digitaal toegezonden.

ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden

For the general conditions of Tank Cleaning Tiel B.V., we follow the conditions drawn up by ATCN.

The ATCN General Tank Cleaning Terms and Conditions apply to all legal relationships. The general conditions contain a limitation of liability clause and a jurisdiction clause electing the District Court of Rotterdam, the Netherlands, as the competent forum. The general conditions can be consulted below by clicking on the hyperlink and will be sent upon request free of charge.

ATCN General Tank Cleaning Terms and Conditions

 

Weihandel en Transportbedrijf Van Triest B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEIHANDEL EN TRANSPORTBEDRIJF VAN TRIEST B.V.
 
Artikel 1: Algemeen: partijen, toepassingsbereik
1.1        Dit zijn de algemene voorwaarden van Weihandel en Transportbedrijf Van Triest B.V. (tevens handelend onder de naam V.T. Nutricon), gevestigd te (4004 MB) Tiel aan de Biezenwei 13 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11014198, hierna “Van Triest”.
1.2        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten die Van Triest zendt, verricht, uitvoert of sluit. Opdrachtgevers, klanten, leveranciers en/of andere contractpartijen van Van Triest worden in deze algemene voorwaarden gezamenlijk aangeduid als “Klanten” of “Klant”. Eventuele voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig overeengekomen als die schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3        De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Triest waarbij Van Triest derden betrekt voor de uitvoering. Indien en voor zover nodig bedingt Van Triest deze voorwaarden eveneens ten behoeve van de derde partijen die zij inschakelt, haar bestuurders en werknemers.
 
Artikel 2: Offertes en overeenkomsten
2.1       Offertes van Van Triest zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Van Triest is niet gebonden aan eventuele kennelijke fouten of vergissingen in haar offertes en/of overeenkomsten. Opdrachten en orders gelden pas als aanvaard als die door Van Triest schriftelijk (al dan niet per e-mail) zijn bevestigd.
2.2       De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Van Triest zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken out-of-pocket kosten, tenzij anders aangegeven.
2.3       Indien de aanvaarding door de Klant afwijkt van een in een offerte opgenomen aanbod is Van Triest daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Triest schriftelijk anders aangeeft.
2.4       Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Triest niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5       Aanbiedingen of offertes gelden alleen ook voor toekomstige opdrachten als dat expliciet is aangegeven.
 
Artikel 3: Levertijden
3.1       Levertijden zijn indicaties. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Als Van Triest voor de start van haar werkzaamheden afhankelijk is van de Klant en de Klant afspraken of toezeggingen daaromtrent niet nakomt, geldt dat Van Triest niet gehouden is aan een eerdere planning of overeengekomen termijn.  
3.2        Een overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Klant niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Dit is alleen anders als Van Triest de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn en er geen sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 7 die Van Triest belemmert in de nakoming van haar verplichtingen.
 
Artikel 4: Prijzen, betaling en incassokosten
4.1       Tenzij anders overeengekomen, factureert Van Triest maandelijks en geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Klanten die kiezen voor automatische incasso ontvangen 1% korting op het factuurbedrag exclusief BTW.
4.2       Verrekening van de facturen van Van Triest met eventuele claims of vorderingen van opdrachtgevers of klanten van Van Triest is uitgesloten. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een factuur of over de dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.
4.3       Indien de Klant niet of niet tijdig betaalt, raakt de Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de wettelijke handelsrente verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
4.4       Alle in redelijkheid door Van Triest gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, zijn voor rekening van de Klant.
4.5       Van Triest heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de Klant worden toegerekend, betalingen zullen daarbij eerst in mindering worden gebracht op rente en eventuele (buitengerechtelijke) incassokosten.
4.6       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Van Triest op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst door de Klant of opdrachtgever
5.1       Annulering of wijziging van een opdracht of overeenkomst (of een deel daarvan) door de Klant is (tenzij Van Triest tekort schiet in de nakoming van haar verbintenissen en in verzuim is) alleen mogelijk als Van Triest daarmee instemt. De Klant blijft de overeengekomen prijs bij annulering of wijziging volledig verschuldigd tenzij Van Triest akkoord gaat met alleen een vergoeding van de door haar gemaakte kosten en/of de gederfde winst.
5.2       Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Van Triest is, als de opdracht wordt aangepast, gerechtigd eventuele meerkosten voor extra werkzaamheden in rekening te brengen.
 
Artikel 6: Opschorting en (tussentijdse) beëindiging
6.1       Van Triest heeft het recht, indien de Klant niet aan zijn verplichtingen met betrekking tot reeds eerder door Van Triest uitgevoerde leveringen, werkzaamheden of producten voldoet of als Van Triest in redelijkheid mag twijfelen aan de gegoedheid van haar Klant, haar eigen verplichtingen jegens de Klant op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan (tussentijds) te beëindigen. Als Van Triest zich daartoe genoodzaakt ziet, is zij niet gehouden eventuele schade die daardoor ontstaat te vergoeden.
6.2       Van Triest mag iedere overeenkomst met een Klant direct (naar haar keuze) beëindigen of ontbinden als de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of haar surseance van betaling wordt verleend. 
6.3       Voorts is Van Triest bevoegd een overeenkomst en/of de samenwerking met een Klant te beëindigen en/of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet langer van haar kan worden gevergd of indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 
Artikel 7: Overmacht
7.1       Ingeval na de totstandkoming van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Van Triest bezwaarlijk of praktisch onmogelijk wordt, is Van Triest gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van Van Triest te
ontbinden, te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval zal Van Triest de Klant zo spoedig mogelijk berichten. Van Triest is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt door een beroep van Van Triest op overmacht.
7.2       Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Van Triest haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Van Triest en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of een door Van Triest gegeven garantie aan Van Triest kunnen worden toegerekend.
7.3       In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: natuurrampen, epidemieën, uitbraken van dierziekten die beperkingen in het vervoer of de opslag van door Van Triest de te vervoeren of leveren producten met zich brengen, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, onverwachte stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabrikaten, blokkade of belemmering van transportroutes (waaronder files), stakingen, het wegvallen van voorzieningen van Nuts-bedrijven en/of internetverbindingen en softwarehacks of storingen.
 
Artikel 8: AVC 2002 van toepassing op de vervoersdiensten van Van Triest
8.1       Op alle vervoersdiensten die Van Triest verricht zijn naast deze algemene voorwaarden, de AVC 2002 van toepassing. Bij strijd tussen deze algemene voorwaarden en de AVC 2002 gelden, voor zover het gaat om vervoersdiensten die Van Triest heeft geleverd of zou leveren en alle eventuele daaruit voortvloeiende geschillen, de AVC 2002.
 
Artikel 9: Specifieke bepalingen met betrekking tot de tankcleaningdiensten van Van Triest
9.1       De Klant is ermee bekend dat Van Triest alleen tanks waar vruchtensappen of melkproducten in zijn vervoerd of opgeslagen reinigt en staat ervoor in dat de tanks die de Klant aanbiedt, geen andere stoffen hebben bevat of bevatten. De Klant vrijwaart Van Triest voor de eventuele gevolgen van onjuiste mededelingen hieromtrent.
 
Artikel 10: Specifieke bepalingen met betrekking tot de verkoop van zuivel door Van Triest
10.1     De Klant dient de gekochte zuivel op het moment van levering direct te (doen) controleren voor wat betreft de hoeveelheid, soort, samenstelling, deugdelijkheid en alle andere afgesproken eigenschappen.
10.2     Alleen als de Klant binnen 12 uur na het ontdekken van een afwijking of gebrek, schriftelijk aan Van Triest laat weten dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan aanspraak worden gemaakt op vervanging. Van Triest is, als de klacht terecht is, slechts gehouden tot vervanging of herstel en alleen als dat niet mogelijk is tot schadevergoeding (waarbij het bepaalde in artikel 11 van toepassing is). Alle eventuele aanspraken van de Klant op vervanging, herstel of schadevergoeding vervallen als de Klant niet tijdig, binnen de in dit artikel 10.2 genoemde termijn, klaagt. 
10.3     Alvorens de klacht te beoordelen is Van Triest gerechtigd een bemonstering door een door Van Triest aan te wijzen beëdigd monsternemer te laten plaatsvinden. De Klant zal Van Triest hier gelegenheid voor geven, zo nodig door afgifte van de geleverde producten. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de Klant als blijkt dat de klachten ongegrond zijn. Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de Klant geleverd te worden.
10.4     Zuivelproducten waar de Klant over heeft geklaagd, dienen ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daartoe geschikte plaats (waar nodig gekoeld) te worden opgeslagen en voor Van Triest te worden gehouden.
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1     Alle aansprakelijkheid van Van Triest, haar medewerkers, bestuurders en door haar ingeschakelde derden is – behoudens in geval van grove schuld of opzet – beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Van Triest in voorkomend geval uitkeert. Van Triest, haar medewerkers, bestuurders en door haar ingeschakelde derden zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade.
11.2     Indien om wat voor reden dan ook de verzekeraar van Van Triest geen dekking biedt of niet uitkeert, is alle aansprakelijkheid van Van Triest (alsmede die van haar medewerkers en bestuurders) beperkt tot maximaal EUR 10.000,--.
11.3     Op alle transport- en vervoerswerkzaamheden van Van Triest zijn de AVC 2002 van toepassing. De beperking van de aansprakelijkheid uit de AVC 2002 geldt ter zake (en in geval van strijd tussen deze bepaling en de AVC 2002, prevaleren de bepalingen uit AVC 2002).

Artikel 12; Bevoegde rechter en toepasselijk recht
12.1     De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd in eerste aanleg van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
12.2     Alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.